Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bydgoszczy powierzyło naszej firmie zadanie polegające na wykonaniu kompleksowej usługi pełnienia Inżyniera Kontraktu dla projektu "Przebudowa sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy." Projekt dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach działania 9.2 priorytetu IX.

Prace modernizacyjne związane z tą Inwestycją były prowadzone w trzech etapach:
  • Etap pierwszy realizowany do końca roku 2013 obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie osiedli Błonie, Wyżyny, Bocianowo i Osiedle Leśne,
  • Etap drugi realizowany do końca 2014 roku obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej w rejonie osiedla Bartodzieje, Błonie oraz w Śródmieściu,
  • Etap trzeci realizowany do końca września 2015 roku obejmował przebudowę sieci ciepłowniczej na osiedlu Bartodzieje i w Śródmieściu.

Zakres umowy na etapie przygotowania inwestycji obejmował w szczególności: przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedur zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawców robót budowlanych. Na etapie realizacji Inwestycji naszym zadaniem było m.in sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji w następujących branżach: instalacje i sieci sanitarne, konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacje i sieci elektryczne. Ponadto w ramach umowy prowadziśmy rozliczenia unijne, zgodnie z wymogami NFOŚiGW.

                                                                                                                                                                                                                                                           

Inwestor : Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Bydgoszczy ul. ks. Schultza 7.

Zakres prac: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu