Firma Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S. A. z siedzibą w Bydgoszczy powierzyła nam wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego wszystkich branż dla zadania: "Budowa hangaru dla samolotów transportowych i pasażerskich wraz  z płytą przed hangarową".

Zaprojektowane przedsięwzięcie znajduję się przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy, w zachodniej części miasta o charakterze przemysłowo-usługowym i mieszkaniowym. Nowo wybudowany hangar stanowi kontynuację linii zabudowy istniejących hangarów, w szczególności dla utrzymania pierzei od strony lotniska tj. płyty przed hangarowej.

Realizacja tego zadania obejmowała trzy Etapy:

1. Budowę Hali Obsługi z warunkowym pozwoleniem na użytkowanie tej części obiektu,

2. Budowę Hali Malarni z warunkowym pozwoleniem na użytkowanie tej części obiektu,

3. Uzyskanie ostatecznej decyzji na użytkowanie

Obiektami towarzyszącymi budowie w pobliżu hangaru były:

- budowa zbiornika naziemnego wody do celów przeciwpożarowych wraz z przepompownią,

- budowa zbiornika naziemnego gazu LPG,

- budowa nowej bramy wjazdowej dla samolotów z terenu lotniska ( dopasowana do wymiarów największego obsługiwanego samolotu tj. B-767-300ER)

 W zaprojektowanej inwestycji uwzględniono również pełen zakres robót drogowych umożliwiających eksploatację obiektu tj. :

- drogę manewrową dla samolotów,

- płytę przed hangarową,

- drogi wewnętrzne,

- plac manewrowy wraz z miejscami postojowymi dla samochodów ciężarowych i technicznej obsługi

- miejsca parkingowe

-chodniki

Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należało m.in.: reprezentowanie inwestora na budowie i przed organami administracji publicznej, sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem i pozwoleniem na budowę, określonymi przepisami, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania.

Parametry techniczne obiektu:

  • powierzchnia zabudowy 10.003,1 m2
  • powierzchnia użytkowa 8.326,3 m2
  • kubatura 195.069,9 m3

                                                                                                                                                                                                                                                          

Inwestor: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S. A. w Bydgoszczy

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Szubińska 107

Zakres prac: sprawowanie funkcji Nadzoru Inwestorskiego