Oferta Firmy Projektowanie Nadzór Budownictwo PNB Spółka z o. o. w sposób kompleksowy i profesjonalny zapewni realizację Państwa zamierzeń inwestycyjnych. W zależności od indywidualnych ustaleń prowadzimy nadzór inwestorski, wykonujemy usługę zastępstwa inwestorskiego lub zarządzamy inwestycjami na zasadach Inżyniera Kontraktu / Project Managera. W ramach oferty proponujemy ponadto projektowanie inwestycji jako Generalny Projektant i zapewniamy wykonanie szeregu opracowań okołoinwestycyjnych, niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania. Realizujemy inwestycje w ramach i na zasadach Generalnego Wykonawstwa robót budowlano-montażowych. W zależności od poszczególnych faz realizacji inwestycji nasza oferta przedstawia się następująco:

 PRACE PROJEKTOWE I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 • opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego PFU projektowanej inwestycji
 • wykonanie wstępnej oceny ekonomicznej inwestycji w tym biznes planu przedsięwzięcia
 • doradztwo w zakresie przyjęcia założeń do opracowania koncepcji projektowej zadania, projektowania właściwego oraz reprezentowanie Inwestora w trakcie procesu przygotowania koncepcji projektowej przez Biuro Projektowe
 • kompleksowa analiza dokumentacji projektowej, przekazanej przez Inwestora pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych, w szczególności sprawdzenie przyjętych rozwiązań  pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami, normami i obowiązującą sztuką budowlaną oraz w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego inwestycji.
 • pełnienie funkcji Generalnego Projektanta – projekty budowlane i wykonawcze w tym uzyskanie pozwolenia na budowę
 • opracowanie projektów w związku ze zmianami sposobu użytkowania istniejących budynków wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury administracyjnej

 KONSULTACJE I DORADZTWO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI /dot. prac projektowych i robót budowlano-montażowych

 • weryfikacja przekazanej przez Inwestora dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie realizowane zadanie inwestycyjne, pod kątem przygotowania Dokumentacji przetargowej
 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Dokumentacji przetargowej zarówno pod kątem wyboru Projektanta jak i Wykonawców robót budowlano-montażowych,
 • opracowanie wzoru umowy na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z nadzorem autorskim w trakcie trwania inwestycji lub wzoru umowy na roboty budowlano-montażowe
 • prowadzenie w imieniu Inwestora postępowań przetargowych oraz ofertowania robót i dostaw wraz z analizą złożonych ofert i rekomendacjami odnośnie wyboru Projektanta, Dostawcy lub Wykonawcy robót budowlano-montażowych

REALIZACJA INWESTYCJI W TYM ODBIÓR KOŃCOWY I UZYSKANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU

 • reprezentowanie interesów Inwestora przed organami administracji państwowej i samorządowej, gestorami sieci a także przed wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 
 • Nadzór inwestorski wielobranżowy nad wszystkimi robotami w ramach realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane
 • sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego na powierzonych zadaniach
 • zarządzanie robotami budowlano-montażowymi w ramach sprawowania funkcji Inżyniera Kontraktu / Project Managera
 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, zawartą przez Inwestora umową na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów budowlanych, bieżąca kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do stosowania w budownictwie, prowadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji
 • prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie stosownych raportów z przebiegu inwestycji
 • przeprowadzanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego w tym uzyskanie decyzji na pozwolenie na użytkowanie
 • przekazanie Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej inwestycji,
 • kontrola rozliczeń finansowych inwestycji w tym wykonanie zbiorczych zestawień kosztów inwestycji oraz harmonogramów, opracowywanie miesięcznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonanego w danym okresie zakresu robót budowlano-montażowych, kontrola prawidłowości wystawianych faktur i przekazywanie ich Inwestorowi do zapłaty na podstawie tzw. „certyfikatów płatności”
 • rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego przy współpracy służb księgowych Inwestora

GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Wykonujemy inwestycje różnego typu na zasadach Generalnego Wykonawstwa robót budowlano-montażowych, według indywidualnych ustaleń z Inwestorem. W zależności od potrzeb zapewniamy przejrzysty i transparentny dobór poszczególnych podwykonawców poszczególnych zakresów wykonywanych prac. Prace prowadzimy pod nadzorem doświadczonego zespołu inżynierskiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących tego zakresu naszej oferty prosimy o indywidualny kontakt z Zarządem Firmy.    

 POZOSTAŁE USŁUGI, DORADZTWO I KONSULTING BUDOWLANY

 • opracowanie Raportów technicznych typu "Due Dilligence" lub Raportów Technicznych Nieruchomości na potrzeby jednostki współfinansującej daną Inwestycję,
 • kontrola i audyt po zrealizowaniu Inwestycji w zakresie prawidłowości przekazanej Inwestorowi Dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wraz z przeprowadzeniem rzetelnej oceny jakości wykonanych robót, przedstawiona Inwestorowi w formie pisemnego Raportu
 • kosztorysowanie robót budowlano-montażowych
 • rzeczoznawstwo i ekspertyzy budowlane
 • obsługa procesu gwarancyjnego zrealizowanych Inwestycji
 • certyfikaty energetyczne
 • przeglądy okresowe budynków i budowli